DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności serwisu Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej

Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do (https://www.zsnienadowa.rzeszow.pl/)

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-08Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.Informacja o treściach niedostępnych:

Na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mogą one nie zawierać napisów dla osób niesłyszących. Część zdjęć nie posiada opisów alternatywnych. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Brak formularzy kontaktowych.Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-12-19. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-12-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Roman, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 651 10 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej

Adres organu odwoławczego: Nienadowa 555, 37-750 Dubiecko

Adres e-mail organu odwoławczego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon organu odwoławczego: 16 651 10 16Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Do wszystkich wejść prowadzą schody nie posiadające podjazdów i platform dla wózków dla niepełnosprawnych.

W szkole nie ma windy.

Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

Wejście główne prowadzi na parter szkoły. Na parterze budynku możliwe jest poruszanie się na wózku inwalidzkim.

Na teren obiektów sportowych brak dostępu dla wózków.

Szatnie znajdujące się w budynku nie są przystosowane dla osób na wózkach oraz ze znaczną niepełnosprawnością ruchową.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

NASZ ADRES


Zespół Szkół

im. Aleksandra Fredry

w Nienadowej

37-750 Dubiecko

Nienadowa 555

GODZINY PRACY


Poniedziałek - piątek

godz. 7:30 - 15:30

tel. (016) 65 11 016

bip