Dla maturzystów

TERMINY DLA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH

MATURA – MAJ 2018

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ALEKSANDRA FREDRY W NIENADOWEJ

Termin

Zadanie

do 30.09.2017 r.

Termin złożenia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnej oraz dokumentacji uprawniającej

do dostosowania warunków i form egzaminu

do 07.02.2018 r.

Nanoszenie zmian w deklaracjach

deklaracja ostateczna

Uzupełnienie dokumentacji uprawniającej

do dostosowania warunków i form egzaminu

Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności danych w deklaracji i przekazanie tych

potwierdzeń do szkoły

14.02.2018 r.

Składanie oświadczeń o korzystaniu lub

niekorzystaniu z przyznanych dostosowań

do 04.03.2018 r.

Ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego

05. - 25.05.2018 r.

(z wyjątkiem 6,13,20 maja)

Przeprowadzenie egzaminów ustnych

z języków obcych nowożytnych zgodnie
z harmonogramem ogłoszonym

przez dyrektora szkoły.

09. - 22.05.2018 r.

(z wyjątkiem 13,20 maja)

Przeprowadzenie egzaminów ustnych z języka polskiego zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora szkoły.

04. - 23.05.2018 r.

Przeprowadzenie egzaminów pisemnych

wg harmonogramu CKE.

Nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu

Złożenie wniosku o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

04.- 20.06.2018 r.

Część pisemna egzaminu

w terminie dodatkowym

04.- 09.06.2018 r.

Część ustna egzaminu

w terminie dodatkowym

03.07.2018 r.

Odebranie w szkole świadectwa dojrzałości,

informacji o wynikach egzaminu

do 10.07.2018 r.

Złożenie do dyrektora szkoły pisemnych oświadczeń o ponownym przystąpieniu
do egzaminu maturalnego

w terminie poprawkowym.

21.08.2018 r.

Część pisemna egzaminu

w terminie poprawkowym

21.– 22.08.2018 r.

Część ustna egzaminu

w terminie poprawkowym

11.09.2018 r.

Odebranie w szkole świadectwa dojrzałości,

informacji o wynikach egzaminu

po terminie poprawkowym.