Biblioteka szkolna

GODZINY  OTWARCIA  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PONIEDZIAŁEK

8.50-9.40,  10.30-10.45,11.40-12.35, 14.20-15.20

WTOREK

7.30-8.00, 8.50-11.40, 13.30-15.00

ŚRODA

8.00-8.50,  10.30-11.40

CZWARTEK

10.30-10.45,  11.40-14.40

PIĄTEK

10.30-10.45,  11.40-14.40

 

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY
2017/2018  W ZESPOLE SZKÓŁ IM.ALEKSANDRA FREDRY W  NIENADOWEJ

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Osoba

odpowiedzialna

Termin

1.

I.

Edukacja czytelniczo – medialna i informacyjna

 1. Prowadzenie lekcji bibliotecznych  dotyczących czytelnictwa oraz edukacji medialnej i informacyjnej.
 2. Udział uczniów w zajęciach pozaszkolnych organizowanych:

-        w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dubiecku

-        w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Przemyślu.

 1. Udostępnianie pomocy multimedialnych oraz Internetu.
 2. Pomoc czytelnikom w wyszukiwaniu informacji z księgozbioru podręcznego oraz w Internecie.

Nauczyciel

bibliotekarz

w czasie zastępstw

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

2.

II .Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.

1.   Prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikami:

-        zajęcia czytelnicze podczas lekcji bibliotecznych,

-        głośne czytanie na lekcjach z udziałem uczniów i dyskusja,

-        oglądanie filmów i dyskusja,

-        indywidualna praca z czytelnikiem oraz pomoc

      w wyborze książki,

-        rozmowy o książkach i nowościach  

-        wydawniczych oraz nowościach znajdujących się w bibliotece,

-        zachęcanie uczniów do częstego korzystania z księgozbioru i filmoteki szkolnej.

-        informowanie o nowościach czytelniczych, 

-        reklamowanie nowości znajdujących się wbibliotece szkolnej

-        akcja CzytanieNarodowe „Wesele” 

S. Wyspiańskiego

2.  Organizowanie konkursów czytelniczych i kiermaszy książek.

3.   Udział w spotkaniach autorskich i  organizowanie takich spotkań w szkole.  

4.Organizowanie akcji    

bookrosingu

Nauczyciel

bibliotekarz

Nauczyciel bibliotekarz, nauczyciele j. polskiego

na bieżąco

IX. 2017

W ciągu roku szkolnego

3.

III.Inspirowanie czytelnictwa w szkole.

 1. Prowadzenie współzawodnictwa w czytelnictwie, wyróżnianie najaktywniejszych czytelników.
 2. Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

-        konkurs czytelniczy na hasła propagujące czytelnictwo,

-        spotkanie autorskie

 1. Obchody Międzynarodowego Dnia Książki i Prasy.

-        wykonanie gazetki tematycznej

-        głośne czytanie bajek dzieciom w ramach 

-        współpracy z innymi placówkami.

 1. Propagowanie czytelnictwa poprzez Czytanie Narodowe „Wesela”,

-        zorganizowanie konkursu czytelniczego „Jak dobrze znam Wesele S.Wyspiańskiego,”

-        konkursu recytatorskiego jednego autora- Wisława Szymborska. i inne działania.

Nauczyciel

bibliotekarz

Nauczyciel bibliotekarz, nauczyciele j. polskiego

cyklicznie

IV. 2018

IX. 2017

X. 2017

XI – XII. 2017


5.

IV. Współpraca z nauczycielami

 1. Współpraca z nauczycielami języka polskiego i innych w organizowaniuprzez bibliotekę               konkursów i praca w komisjach konkursowych.
 2. Pomoc w wyszukiwaniu materiałów metodycznych i in..
 3. Przekazywanie wychowawcom klas i polonistom informacji o stanieczytelnictwa uczniów.
 4. Wspieranie nauczycieli – wychowawców w realizacji godziny z wychowawcą  dotyczącej inspirowania i upowszechniania czytelnictwawśród wychowanków.

Nauczyciel

bibliotekarz

na bieżąco

na bieżąco

I, VI. 2018

na bieżąco

6.

IV.Samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

 1. Udział nauczyciela bibliotekarza w różnych formach doskonaleniazawodowego - zewnętrznych i wewnętrznych (konferencje, warsztaty,rady samokształceniowe, lekcje otwarte).
 2. Przeprowadzenie pedagogizacji rodziców        nt. Znaczenia czytelnictwa w życiu człowieka. 
 3. Indywidualne doskonalenie warsztatu i metod pracy nauczyciela
 4. bibliotekarza – śledzenie nowości wydawniczych i prasy pedagogicznej.

Nauczyciel

bibliotekarz

Dwa razy w roku

X. 2017

Na bieżąco

7.

V.Udostępnianie zbiorów.

 1. Wypożyczanie uczniom lektur zarówno w bibliotece, jak i na lekcjach języka polskiego.
 2. Udzielanie instruktażu bibliotecznego na lekcjach bibliotecznych.
 3. Udostępnianie uczniom i nauczycielom księgozbioru podręcznego.
 4. Rozliczanie uczniów ze wszystkich wypożyczeń w bibliotece:

-        uczniów kończących szkołę – maturzystów

-        pozostałych czytelników

 1. Opieka nad uczniami korzystającymi z czytelni, komputerów i Internetu.

Nauczyciel

bibliotekarz

na bieżąco

Na 1 tydzień przed konferencją   klasyfikacyjną

na bieżąco

8.

VI.Gromadzenie i konserwacja zbiorów.

 1. Pozyskanie nowości wydawniczych w ramach „Narodowego ProgramuRozwoju Czytelnictwa Priorytet 3”.
 2. Zorganizowanie zbiórki książek używanych.
 3. Konserwacja książek.
 4. Selekcja zbiorów- przygotowanie książek zaczytanych, zniszczonych izdezaktualizowanych do likwidacji.

Nauczyciel

bibliotekarz

 X – XI. 2017

wg potrzeb

wg potrzeb

na bieżąco

9.

VII.Działalność informacyjna.

 1. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły i na portalachspołecznościowych, o organizowanych konkursach i imprezach czytelniczych.
 2. Zamieszczanie na stronie internetowej w zakładce biblioteka, informacji    dotyczących nowości zakupionych i pozyskanych do biblioteki.

Nauczyciel

bibliotekarz

na bieżąco

na bieżąco

10.

VIII. Opracowanie zbiorów.

 1. Ewidencja – bieżące prowadzenie ksiąg inwentarzowych (księgozbiorugłównego, podręczników i broszur)

Nauczyciel

bibliotekarz

na bieżąco

11.

IX.Prace administracyjno – porządkowe.

 1. Przygotowanie kart czytelników wg list klasowych, założenie kart uczniom klas pierwszych.
 2. Sporządzanie statystyki.
 3. Analiza czytelnictwa uczniów w poszczególnych klasach i typach szkół.
 4. Prowadzenie harmonogramu lekcji bibliotecznych i zajęć pozaszkolnych.
 5. Prowadzenie rejestru odwiedzin w czytelni i korzystania z Internetu.
 6. Troska o estetykę biblioteki.

Nauczyciel

bibliotekarz

początek IX. 2017

pod koniec miesiąca

na bieżąco

na bieżąco 

           

Zajęcia biblioteczne - tematyka:

 1. Znaczenie czytelnictwa w życiu młodego człowieka.
 2. Rozwijanie czytelnictwa uczniów poprzez doskonalenie umiejętności czytania.
 3. Książka i jej rola w życiu współczesnego człowieka.
 4. Książka tradycyjna czy multimedialna?
 5. Tradycyjne i nowoczesne formy przekazu treści.
 6. Wyszukiwanie informacji w katalogach elektronicznych.
 7. Słownik – droga do zrozumienia, zanalizowania i poprawnego zapisania.
 8. Wirtualne uzależnienie: jak mu zapobiegać?
 9. Wyszukiwanie informacji w systemie komputerowym MOL.
 10. Książki źródłem informacji.

Plan pracy biblioteki szkolnej został przedstawiony i zaopiniowany na Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół im. A. Fredy w Nienadowej w dniu 14.09. 2017r.