Terminy rekrutacji

ZS.450.5.2018                                                                               Nienadowa, dnia 28.02.2018 r.

Powiat Przemyski                                                                        

Zespół Szkół

im. Aleksandra Fredry

w Nienadowej

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminy składania dokumentów

do Technikum i branżowej szkoły I stopnia

w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej

w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

7.05 – 11.06.2018 r.

10. – 31.07.2018 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

7.05.2018 r. – 27.06.2018 r.

                                                                                              

 

 

 

10.07.2018 r. – 07.08.2018 r.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

23. – 27.06.2017 r.

do godz. 1500

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29.06.2018 r.

godz. 1000

22.08.2018 r.

godz. 1000

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

29.06.2018 r. – 06.07.2018 r.

22.08.2018 r. – 24.08.2018 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

09.07.2018 r.

godz. 1000

 

27.08.2018 r.

godz. 1000

 

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

10.07.2018 r.

 

27.08.2018 r.

Przewodniczący Szkolnej Komisji                                                          Dyrektor Zespołu Szkół

Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej

     mgr inż. Adam Żurawski                                                                   mgr Elżbieta Głodowska