Terminy rekrutacji 2019/2020

                                                                                                             Powiat Przemyski                                                                        

                                                                                                                  Zespół Szkół
                                                                                                             Aleksandra Fredry

                                                                                                              w Nienadowej

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,

w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, tj. czteroletniego technikum) dla absolwentów szkół podstawowych

i absolwentów gimnazjum, na rok szkolny 2019/2020

w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, tj. czteroletniego technikum) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13.05 – 19.06.2019 r.

12.-17.07.2019 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym  ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

13.05 – 4.07.2019 r.

12.07 – 2.08.2019 r.

3

Przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej

17. – 18.06.2019 r.

 

4

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

21. – 25.06.2019 r.

do godz. 1500

 

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 28.06.2019 r.

do 2.08.2019 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5.07.2019 r.

do godz. 1000

6.08.2019 r.

do godz. 1000

7

Wydawanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

do 8.07.2019 r.

do 6.08.2019 r.

8

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii

5.-10.07.2019 r.

6. – 8.08.2019 r.

9

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.07.2019 r.

do godz. 1000

9.08.2019 r.

do godz. 1000

10

Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

12.07.2019 r.

9.08.2019 r.

 

Przewodniczący Szkolnej Komisji                                                                                                                                                          Dyrektor Zespołu Szkół

Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej                                                                                                                                                           im. A. Fredry w  Nienadowej

            mgr inż. Adam Żurawski                                                                                                                                                                     mgr Elżbieta Głodowska