Warunki rekrutacji 2018/2019

     Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                          do Zarządzenia dyrektora Zespołu Szkół                      

                                                                                                                                                                               im. A. Fredry w Nienadowej 3/2018

                                                                                                                                                                                               z dnia 28 lutego 2018 r.

Informacja o warunkach rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

ustalonych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną

         Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum lub/i Branżowej szkoły I stopnia może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym punkty za:              

 1. Egzamin gimnazjalny:
 2. wynik przedstawiony w procentach z:
 3. języka polskiego,
 4. historii i wiedzy o społeczeństwie,
 5. matematyki,
 6. przedmiotów przyrodniczych
 7. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2;
 1. punkty za oceny z języka polskiego i trzech przedmiotów oraz inne osiągnięcia (tabela niżej) – maksymalnie 100 punktów:

Lp.

Typ szkoły

Próg punktowy

Przedmioty przyjęte do kwalifikacji

Rodzaj osiągnięć

Ilość punktów za poszczególne osiągnięcia

1.

4-letnie Technikum

podbudowa: gimnazjum

a) zawód: technik obsługi

turystycznej, symbol cyfrowy zawodu: 422103

b)zawód: technik ekonomista, symbol zawodu: 331403

c) zawód: technik handlowiec, symbol cyfrowy zawodu:   522305

d) zawód: technik pojazdów samochodowych, symbol cyfrowy zawodu:   311513

e)zawód: technik hotelarstwa, symbol cyfrowy zawodu: 422402

f) zawód: technik spedytor, symbol cyfrowy zawodu: 333108

Bez progu

punktowego.

Kandydaci będą

przyjmowani   od najwyższej liczby punktów do wyczerpania wolnych miejsc.

- j. polski,

- matematyka,

- j. obcy,

- informatyka,

Punktacja:

celujący:
18 pkt.,

bardzo dobry:

17 pkt.,

dobry:
14 pkt.,

dostateczny:

8 pkt.

dopuszczający:

2 pkt.

Ukończenie gimnazjum
z wyróżnieniem

7

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

10

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym

4

krajowym

3

wojewódzkim

2

powiatowym

1

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia

18

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

3

2.

3-letnia Branżowa szkoła I stopnia

podbudowa: gimnazjum

a) zawód: mechanik pojazdów samochodowych,

symbol cyfrowy zawodu:

723103

b) zawód: mechanik-operator pojazdów
i maszyn rolniczych, symbol cyfrowy zawodu:

834103

c) zawód: kierowca mechanik, symbol cyfrowy zawodu: 832201

Bez progu

punktowego.

Kandydaci będą

przyjmowani   od najwyższej liczby punktów do wyczerpania wolnych miejsc.

- j. polski

- j. obcy

- geografia

- informatyka

Punktacja:

celujący:

18 pkt.

bardzo dobry: 17 pkt.

dobry:

14 pkt.

dostateczny:

8 pkt.

dopuszczający:

2 pkt.

Ukończenie gimnazjum
z wyróżnieniem

7

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

10

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym

4

krajowym

3

wojewódzkim

2

powiatowym

1

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia

18

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

3

 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych w powyższej tabeli, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( z późn. zm.), przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

    - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

    - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późn. zm.), przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 3, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( z późn. zm.), przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym - przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym - przyznaje się 13 punktów;

4) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;

5) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

Przewodniczący Szkolnej Komisji                                                                                                                  Dyrektor Zespołu Szkół

Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej

     mgr inż. Adam Żurawski                                                                                                                            mgr Elżbieta Głodowska