Przetargi

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej

Nienadowa 555 37-750 Dubiecko

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego i maszyn rolniczych :

Opis przedmiotu sprzedaży:

  1. Przedmiotem sprzedaży są następujące pozycje:
 

Nazwa

Rok produkcji

Cena wywoławcza brutto

 

Ciągnik rolniczy C-330, bez kabiny

1986

16000,00

 

Pług 4- skibowy Unia Grudziądz

2008

3500,00

 

Pług 5- skibowy podorywkowy

-

1000,00

 

Kultywator V-405 Z

-

500,00

 

Ładowacz czołowy „ TUR”

1970

1000,00

 

Brona 5-cio polowa BC

-

1500,00

 

Siewnik punktowy do buraków „ GAMMA”

1975

700,00

 

Agregat uprawowy U-760

1997

5000,00

 

Brona B 225

-

800,00

  1. Wartość rynkowa brutto będąca jednocześnie ceną wywoławczą została określona przez komisję do spraw wyceny.
  2. Przedmioty sprzedaży można oglądać w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej Nienadowa 555 37-750 Dubiecko w godz. 9.00 – 15.00

w dniach od 10-14.09.2018 w hali warsztatów szkolnych.

   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr. 1 do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia w sekretariacie Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej Nienadowa 555     37-750 Dubiecko.

Formularz ofertowy załącznik nr 1 można pobrać ze strony internetowej: http://zsnienadowa.rzeszow.pl

lub w sekretariacie szkoły.

Oferta powinna zawierać :

- imię , nazwisko i adres oferenta oraz nr. telefonu kontaktowego,

- datę sporządzenia oferty,

- przedmiot oferty oraz oferowaną cenę brutto, która nie może być niższa od ceny wywoławczej,

- wskazanie sposobu zapłaty – gotówka,

- kopię dowodu wpłaty wadium,

- podpis oferenta,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu, spełnia jego warunki i akceptuje,

2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dany przedmiot sprzedaży. Oferty                      należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:

Oferta na kupno maszyn w przetargu pisemnym”,

3.Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej gotówką w kasie szkoły

4.Zwrot wadium nastąpi po ogłoszeniu wyników przetargu w kasie szkoły.

Pozostałe informacje:

  1. Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet sprzedaży maszyn dla osoby, która wygra przetarg. Jeżeli ta osoba nie zgłosi się w ustalonym przez Sprzedającego terminie do zawarcia umowy to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi a przetarg zostanie unieważniony.
  2. Maszyny zostaną sprzedane za najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór nastąpi po wpłacie oferowanej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium.
  3. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na daną maszynę zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.
  4. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanych przedmiotów.
  5. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
  6. Wszelkie informacje na temat sprzedaży maszyn i ciągnika można uzyskać w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej pod numerem telefonu

16 6511016.

Rozpatrzenie ofert przetargowych i rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 17.09.2018 w Zespole Szkół w Nienadowej godz. 14.00

Zastrzega się , że przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.